ANALIZA I MJERENJE FAKTORA PORESKE EVAZIJE PUTEM KORIŠTENJA UPITNIKA-PRIMJER IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Article author: 
Saudin Terzić, Wolfgang Berger, Marian Wakounig
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

ANALIZA I MJERENJE FAKTORA PORESKE EVAZIJE PUTEM KORIŠTENJA UPITNIKA-PRIMJER IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Sažetak: Zbog brojnih problema kod analize i mjerenja poreske evazije ovo pitanje je važno ne samo za poresku administraciju već i za cjelokupni ekonomski i fi nansijski sistem jedne države. U BiH kao i u drugim zemljama u okruženju i svijetu zbog postojeće fi nansijske i ekonomske krize još je važnije pitanje analize mjerenja poreske evazije u cilju poboljšanja stanja javnih fi nansija. Kako mjeriti uticaj pojednih faktora poreske evazije odnosno koji su u interakciji, korelaciji ili se pretpostavlja da su u korelaciji? Odgovor na pitanje je veoma kompleksan iz više razloga. Faktori poreske evazije se dinamički, mijenjaju se tokom vremena zbog privrednih uslova, inovacija u poslovanju, razvoja e-trgovine, ekonomske krize i danas COVID pandemije, političke stabilnost, raspoloživosti resursa, konkurentske situacije, kvaliteta i sposobnosti državnih institucija, poreske legislativa itd. U ovom radu je primjenom metoda anketiranja putem slanja upitnika, sprovedeno ispitivanje stavova ispitanika po pitanju subjektivnih i objektivnih faktora poreske evazije, kako bi se isti analizirali i mjerili. U vezi s tim, cilj ovog rada je istraživanje mogućnosti mjerenja i analize problema poreske evazije sa naglašavanjem faktora koji određuju poresku evaziju. Nadalje, u skladu sa ekonomskim trendovim, ovaj rad može da doprinese literaturi predstavljanjem rezultata i pokazuje da se upitnikom može spozanti posmatarna pojava.
 
Ključne riječi: oporezivanje; poreska evazija; upitnici.