MONETARNO ISKAZIVANJE EFEKATA PRIMJENE DUHOVNIH TEHNIKA U CILJU PODIZANJA KVALITETA SISTEMA MARKETINGA I MENADŽMENTA U KOMPANIJAMA

Article author: 
Jana Aleksić, Mirjana Landika
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 
MONETARNO ISKAZIVANJE EFEKATA PRIMJENE DUHOVNIH TEHNIKA U CILJU PODIZANJA KVALITETA SISTEMA MARKETINGA I MENADŽMENTA U KOMPANIJAMA
 
Sažetak: Duhovne tehnike imaju cilj da utiču na pojedince, ukoliko su spremni, da pristupe pozitivnoj promjeni svojih negativnih obrazaca. Ono što je dostupno kroz Nlp tehniku ili neurolongvističko programiranje, danas je dostupno i kroz druge tehnike. Važnost postojanja duhovnih tehnika ogleda se u promjeni stila života u cilju ispunjenijeg življenja kroz sve aspekte života: društvene, ekonomske, poslovne i zdravstvene. Ukoliko bi se duhovne tehnike primijenile u kompanijama i preduzećima, počevši od pojedinaca pa preko grupa, moglo bi se uticati na uspjeh kompanije. Taj uspjeh ogleda se kroz pojedinačne ali i grupne ciljeve kompanije. Poznato je da je uspješna ona kompanija čiji zaposleni zajedno utiču i rade na ostvarenju istih i zajedničkih ciljeva kompanije. Menadžment kompanije koristi sve raspoložive resurse kako bi podigao poslovnu efi kasnost, pri čemu se, opravdano, postavlja pitanje monetarnog iskazivanja doprinosa uvođenja duhovnih tehnika u poslovnu svakodnevnicu. Ovaj rad ima za cilj da otvori vidike poslovnog svijeta kada su u pitanju druge strategije pristupa uspješnom poslovanju i to uz prisustvo psihološko-duhovnih pozitivnih tehnika. Ove strategije bi bile novi način pristupa poslovanju, a optimalnu bi bilo opravdano temeljiti na rezulataima igara protiv prirode, ali i građenju zdrave poslovne okoline u internom i eksternom okruženju kompanije.
 
Ključne riječi: duhovne tehnike, uspjeh, poslovanje, matrične igre, ciljevi kompanije