PORESKI TRETMAN VLASTITIH PRIHODA U JAVNOM SEKTORU

Article author: 
Vesna Novaković, Milanka Aleksić, Mirjana Milovanović
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

PORESKI TRETMAN VLASTITIH PRIHODA U JAVNOM SEKTORU

Sažetak: Svaka ekonomija se sastoji od dva komplementarna dijela, javnog i privatnog sektora koji moraju biti uskladjeni kako bi se ostvario kontinuirani privredni rast. Ipak, između ova dva sektora postoje značajne razlike. Jedna od razlika ogleda se u poreskom tretmanu vlastitih prihoda. U privredama u tranziciji, kakve su privrede
Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, javni sektor ima značajniju ulogu u ukupnim ekonomskim odnosima, za razliku od razvijenih privreda. U javnosti Republike Srpskene postoji jasna percepcija o pojmu vlastiti prihodi javnog sektora. Cilj ovog rada jeste da se da odgovor na pitanje da li se i u kojoj mjeri prihodi koje ostvaruju poslovni subjekti u javnom sektoru – budžetski korisnici – mogu smatrati vlastitim prihodima i kakav je njihov poreski tretman? U analizu su uključeni podaci o ostvarenim prihodima budžetskih korsnika u okviru prosvjete i kulture u Republici koji se svrstavaju u vlastite prihode. Napominjemo da ove rezultate treba posmatrati kroz prizmu ograničenja istraživanja, koje smo detaljno opisali u tekstu.
 
Ključne riječi: javni sektor, privatni sektor, vlastiti prihodi, obrazovni sektor