PORTFOLIO DIVERZIFIKACIJA SA BITKOINOM - DOKAZI IZ PERSPEKTIVE INSTITUCIONALNIH INVESTITORA

Article author: 
Miloš Grujić, Tijana Šoja
Year the article was released: 
2022
Edition in this Year: 
1
Article abstract: 

PORTFOLIO DIVERZIFIKACIJA SA BITKOINOM - DOKAZI IZ PERSPEKTIVE INSTITUCIONALNIH INVESTITORA

Sažetak: Rad se bavi empirijskom provjerom djelotvornosti i korisnosti diverzifi kacije ulaganja koristeći glavne berzanske indekse u zemljama evrozone i Bitkoin. U radu se istražuje da li je i u kojoj mjeri poželjno da institucionalni investitori, osim u tradicionalne fi nansijske instrumente, ulažu u Bitkoin. Cilj istraživanja jeste da se ispita da li je opravdano i u kojoj mjeri u portfelj institucionalnog investitora uključiti Bitkoin. U ovom istraživanje nastoji se odgovoriti na istraživačko pitanje: „Koji je udio Bitkoina u strukturi portofl ija opravdan, uzimajući u obzir odnos prinosa i rizika”? U analizu su uključeni podaci o dnevnom kretanju izabranih akcijskih indeksa kao i
kretanje Bitkoina. Metodologija podrazumijeva analizu podataka visoke frekvencije, s obzirom na to da su korišteni dnevni podaci o trgovanju. Rezultati pokazuje da je opravdano u strukturu portfelja uključiti Bitkoin. Takođe, rezultati pokazuju i koji je udio opravdan sa aspekta institucionalnih investitora. Korišteni podaci obuhvataju
period iz 2019. godine i 2020. godine. Kreirana su dva portfelja, jedan bez Bitkoina i drugi sa Bitkoinom. Cilj u optimizaciji kod oba portofl ija jeste minimiziranje rizika. Posmatrani period analize odlikuje kriza izazvana pandemijom korona virusa i period aktivnog trgovanja bitkoinom. Rezultati istraživanja ukazuju na to da kriptovaluta Bitkoin predstavlja poželjan izvor diversifi kacije u investicionom portfelju koji je sačinjen primarno od tradicionalnih fi nansijskih instrumenata. Štaviđe, rezultati pokazuju da ova tvrdnja vrijedi u za investitora koji ima veliku averziju prema riziku i za institucionalne investitore koji žele više da rizikuju. Zaključak je da racionalno ponašanje institucionalnih investitora nalaže razmatranje ulaganja u Bitkoin upotrebom Markowitz modela. Međutim, s obzirom na izuzetno visok nivo volatilnosti posmatrane kriptovalute, investitori treba da sa posebnom pažnjom razmotre uključivanje ove kriptovalute u investicioni potfolio.
 
Ključne riječi: optimizacija; diverzifi kacija; Bitkoin; rizik; prinos