Focus and Scope/Fokus i područje djelovanja

Journal will publish original scientific papers, descriptive and proffesional papers, scientific discussions, critics and reviews. With its thematic scope of scientific discoveries, with applications in business and economy, journal will reflect the multidisciplinary of studies at the Apeiron University. Journal will publish studies within the field of global economy, regional economy, economic politics, market and competition, consumers and citizens’ protection, media and business communication, new technologies, management, marketing.

Authenticity of the papers is verified by the Ephorus online service - a plagiarism detection software. 

U časopisu će se objavljivati originalni naučni radovi, pregledni i stručni radovi, naučne pulemike, kritike osvrti i pulemike. Svojim tematskim obuhvatom naučnih saznanja koje nalaze primjenu u ekonomiji, časopis će održavati multidisciplinarnost studija na univerzitetu Apeiron. Objavljujući studije iz oblasti globalne ekonomije, ekonomije regiona, ekonomske pulitike, tržišta i konkurencije, zaštite građana i potrošača, medija i poslovne komunikacije, novih tehnulogija, menadžmenta, marketinga.

Autentičnost radova Uredništvo provjerava Ephorus mrežnom uslugom - programom za otkrivanje plagijarizma.

Peer Review Process/Recenzijski postupak

Based on the reviews, editorial board decides on paper publishing and informs the author within 3 months from paper receipt. Papers should be prepared in accordance with the Instructions for Authors for EMC review.

Reviews and publishing. All papers are anonymously reviewed by two anonymous reviewers. On the basis of reviews, editorial staff makes decision on paper publishing and informs the author about it within three months from paper receipt.

Na osnovu recenzija, uredništvo donosi odluku o objavljivanju rada i o tome obaveštava autora u roku od 3 mjeseca od prijema rada. Radovi treba da budu pripremljeni u skladu sa Uputstvima za autore za EMC Review.

Recenzije i objavljivanje. Svi radovi se anonimno recenziraju od strane dva anonimna recenzenta. Na osnovu recenzija redakcija donosi odluku o objavljivanju rada i obavještava autora.

Publication Frequency/Učestalost izdavanja

Journal will be published twice a year (July and December) in languages of Bosnia and Herzegovina and abstracts in English.

Časopis će izlaziti dva puta godišnje ( julu i decembru) na jeziku naroda BiH i apstrakti na engleskom jeziku.

Open Access Policy/Otvoreni pristup

In accordance with definition of open access, all content is freely available without charge to the user. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. Journal EMC applies the CC BY license.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge, associated with the increased readership and increased citation of an author's work. Open Access: DOI Srpska

Otvoreni pristup

U skladu s definicijom otvorenog pristupa pristup cjelokupnom sadržaju slobodan i besplatan. Korisnici mogu čitati, pohranjivati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati cijele teksove članaka u ovom časopisu ne tražeći prethodno dopuštenje izdavača ili autora. Časopis EMC primjenjuje CC BY licencu.

Ovaj časopis  - Časopis za Ekonomiju i Tržišne komunikacije/ EMC Review,  omogućuje trenutni otvoren pristup cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja podstiče veću razmjenu znanja i ideja, povezan je s povećanom čitanošću i većom citiranošću rada autora koji objavljuju u časopisima ovoga tipa. Otvoreni pristup putem DOI Srpska