Publication ethics, disclosure policy and malpractice statement /Etika objavljivanja, pravila objavljivanja i zloupotreba podataka
Publication and authorship

 • All submitted articles are subject to strict peer-review process by at least two reviewers that are experts in the area of the particular paper.
 • The factors that are taken into account in review are relevance, soundness, significance, originality, readability and language.
 •  The paper acceptance is constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism.
 •  For published articles, information on relevant potential conflicts of interest will be made available to the public.

Objavljivanje i autorska prava

 • Svi pristigli članci podliježu strogoj recenziji od strane barem dva recenzenta koji su stručnjaci iz oblasti naučnog rada.
 • Faktori koji se uzimaju u obzir prilikom recenzije su relevantnost, ispravnost, značaj, originalnost, čitljivost i jezik.
 • Prihvatanje rukopisa je ograničeno takvim zakonskim uslovima koje će se primijeniti u slučaju klevete, zloupotrebe autorskih prava i plagijata.
 • Kod objavljenih članka, informacije o relevantnim potencijalnim sukobima interesa biće dostupne javnosti.

Authors' responsibilities

 • Authors must certify that their manuscripts are their original work.
 •  Authors must certify that the manuscript has not previously been published elsewhere.
 •  In case a submitted manuscript is a result of a research project, or its previous version has been presented at a conference in the form of an oral presentation (under the same or similar title), detailed information about the project, the conference, etc. shall be provided navesti gde se navode.  A paper that has already been published in another journal cannot be reprinted in this journal.
 • Authors must certify that the manuscript is not currently being considered for publication elsewhere.
 • Authors must identify all sources used in the creation of their manuscript.
 • It is the responsibility of each author to ensure that papers submitted in this journal are written with ethical standards in mind.

Odgovornosti autora

 • Autori moraju da potvrde da je njihov rukopis njihovo autorsko djelo.
 • Autori moraju da potvrde da njihov rukopis nije prethodno objavljen na nekom drugom mjestu.
 • U slučaju da je poslati rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili da je, u prethodnoj verziji, bio izložen na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i slično, navode se u navesti gdje se navode. Rad koji je već objavljen u nekom časopisu ne može biti preštampan u ovom časopisu.
 • Autori moraju da potvrde da se njihov rukopis trenutno ne razmatra za objavljivanje negdje drugdje.
 • Autori su dužni da navedu sve izvore koje su koristili u pisanju njihovog rukopisa.
 • Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad.

Reviewers' responsibilities

 • Reviews should be conducted objectively, with no personal criticism of the author. 
 • Reviewers are required to provide written, competent and unbiased feedback in a timely manner on the scholarly merits and the scientific value of the manuscript.
 • Reviewers should keep all information regarding articles confidential and treat them as privileged information.
 • Reviewers must not have conflict of interest with respect to the research, the authors and/or the funding sources for the research. If such conflicts exist, the reviewers must report them to the Editor without delay.
 • Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the Editor without delay.

Obaveze recenzenta        

 • Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimjerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.
 • Recenzenti bi trebalo svoje stavove da iskažu jasno, sa pratećim argumentima.
 • Recenzenti bi trebalo da čuvaju u povjerenju sve informacije u vezi članka i smatraju ih privilegovanim informacijama.
 • Recenzent ne smije da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome momentalno obavijesti urednika.
 • Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavijesti urednika.

Editors' responsibilities

 • Editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article.
 • Editors are responsible for the contents and overall quality of the publication.
 • Editors should always consider the needs of the authors and the readers when attempting to improve the publication.
 • Editors should preserve the anonymity of reviewers.
 • Editors should act if they suspect misconduct, whether a paper is published or unpublished, and make all attempts to persist in obtaining a resolution to the problem.
 • Editors should not reject articles based on suspicions.

 Obaveze urednika

 • Urednici imaju punu odgovornost i ovlaštenje da odbiju/prihvate članak.
 • Urednici su odgovorni za sadržaj i ukupni kvalitet publikacije.
 • Urednici bi uvijek trebalo da razmotre potrebe autora i čitaoca pri pokušaju da se poboljša publikacija.
 • Urednici bi trebalo da sačuvaju anonimnost pregledanog članka.
 • Urednici bi trebali da osiguraju da je sav materijal koji objavljuju u skladu sa međunarodno prihvaljivim etičkim smjernicama.
 • Urednici bi trebalo da djeluju ukoliko posumnjaju na zloupotrebu, bez obzira da li je rad objavljen ili ne, i preduzmu mjere kako bi uspjeli da riješe problem.
 • Urednici ne bi trebalo da odbace članak na osnovu sumnje.